Quy chế hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương

Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 814/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương.

Mời tham dự phiên họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương lần thứ nhất năm 2016

Ngày 18/5/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 814/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương.

Kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương

Ngày 18/5/2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 814/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương.

(HĐTƯ) Trung tâm Thông tin (Ủy ban Dân tộc): Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016. Để chuẩn bị cho buổi họp Hội đồng sắp tới, Trung tâm thông tin (Ủy ban Dân tộc) đã đề xuất một số nội dung cần thảo luận tại cuộc họp.

(HĐTƯ) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Vai trò, phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của Quốc gia đảm bảo đồng bộ. Cụ thể trong triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(HĐTƯ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông): Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và được các cơ quan nhà nước ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động quản lý nhà nước của mình.
Trang 6 trong 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 31
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 31