(HĐTƯ) Trung tâm Thông tin (Ủy ban Dân tộc): Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước năm 2016. Để chuẩn bị cho buổi họp Hội đồng sắp tới, Trung tâm thông tin (Ủy ban Dân tộc) đã đề xuất một số nội dung cần thảo luận tại cuộc họp.

(HĐTƯ) Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Vai trò, phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ trong việc ứng dụng công nghệ thông tin của Quốc gia đảm bảo đồng bộ. Cụ thể trong triển khai Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

(HĐTƯ) Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông): Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Hiện nay công nghệ thông tin ngày càng phát triển và được các cơ quan nhà nước ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động quản lý nhà nước của mình.

(HĐTƯ) Trung tâm Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông): Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước

Hiện nay, xây dựng và hoàn thiện Chính phủ điện tử là nhiệm vụ cần thiết theo tinh thần Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử đã đề ra.
Trang 6 trong 10 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 28
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 28