Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0) 

Nhằm thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 21/4/2015, Bộ Thông tin và Truyền thông có Văn bản số 1178/BTTTT-THH  ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0) với các mục đích chính sau:

 

Xác định, thống nhất Sơ đồ tổng thể Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử của quốc gia. Đây là căn cứ để cơ quan nhà nước các cấp xác định trách nhiệm, vị trí của mình trong sự phát triển Chính phủ điện tử đồng bộ của Quốc gia.

 

Làm căn cứ để các Bộ, cơ quang ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của mình, tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ.

 

Trên cơ sở Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính phủ điện tử chi tiết của các cơ quan, các cơ quan nhà nước có thể xây dựng, triển khai Kế hoạch ứng dụng CNTT theo lộ trình và trách nhiệm triển khai ở các cấp, bảo đảm sự kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin.

 

Nội dung chi tiết của Văn bản số 1178/BTTTT-THH tải về tại đây:

- Giới thiệu xây dựng: Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0);

- Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam (Phiên bản 1.0).

 

(Cục Tin học hóa)

8406 Go top

Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16

Thống kê truy cập

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 16
    • Tổng lượt truy cập: Tổng lượt truy cập: 180