CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
Ông Nguyễn Thành Hưng

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông  

 

 


 

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

TS. Nguyễn Thành Phúc

Cục trưởng Cục Tin học hóa, 
Bộ Thông tin và Truyền thông

 

Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương có nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 814/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toán Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương.

 
Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức nhà nước có thẩm quyền trong việc xây dựng các chủ trương, chính sách quản lý công nghệ thông tin, xây dựng các văn bản hướng dẫn về an toàn thông tin ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử, tập trung vào các vấn đề sau:
 
1. Tư vấn xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin;
 
2. Tư vấn xây dựng chính sách, văn bản hướng dẫn về quản lý đầu tư trong ứng dụng công nghệ thông tin;
 
3. Tư vấn lựa chọn các mô hình, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong các cơ quan nhà nước để xem xét triển khai nhân rộng;
 
4. Tư vấn việc sử dụng tối ưu các nguồn lực và các nguồn đầu tư của chính phủ cho các dự án công nghệ thông tin; tư vấn đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng công nghệ thông tin;
 
5. Tư vấn các xu hướng và công nghệ mới về công nghệ thông tin.


Toàn văn Quyết định số 814/QĐ-BTTTT ngày 18/5/2016 về việc kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương xem tại đây. 


DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 19
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 19