GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CQNN GIAI ĐOẠN 2016-2020

Ngày đăng: 12/01/2016
Người đăng: Bùi Văn Triều
Mô tả:

Giới thiệu Chương trình Quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ


Tài liệu khác

Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 11
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 11