(HĐMB) Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội: Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT khu vực miền Bắc năm 2017 

1. Ngày 30/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 quy định về thí điểm thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, cho đến nay các địa phương khá lúng túng trong việc triển khai. Đề nghị Bộ TTTT sớm có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg làm cơ sở để các địa phương tổ chức triển khai.

2. Hiện nay Thành phố Hà Nội đang quyết liệt triển khai các dịch vụ công và hệ thống thông tin chuyên ngành. Tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin về kế hoạch, lộ trình triển khai ứng dụng CNTT của các Bộ, ngành dẫn đến triển khai trùng lặp, thiếu đồng bộ gây lãng phí nguồn lực đầu tư. Đề nghị các Bộ, ngành theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Chính phủ cần sớm thực hiện và công bố lộ trình triển khai các hệ thống thông tin, dịch vụ công được triển khai trên toàn quốc để các địa phương biết và phối hợp triển khai đồng bộ.

3. Vấn đề kết nối giữa các hệ thống thông tin:

- Các Bộ, ngành cần sớm hướng dẫn các chuẩn cấu trúc dữ liệu dùng chung và chuyên ngành để phục vụ cho việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa các hệ thống.

- Các Bộ, ngành khi triển khai các phần mềm dùng chung cần khảo sát và nằm rõ yêu cầu quản lý thực tế, hiện trạng ứng dụng tại địa phương để triển khai các giải pháp phù hợp.

- Đối với những ứng dụng đã được các địa phương triển khai hiệu quả, đang sử dụng thực tế, đề nghị các Bộ, ngành thống nhất cho việc kết nối giữa các hệ thống phần mềm để vừa đảm bảo yêu cầu công tác quản lý chuyên ngành của Bộ, ngành, vừa đảm bảo việc triển khai phần mềm dùng chung thống nhất đáp ứng yêu cầu của địa phương.

4. Hiện nay, hệ thống chuyển nhận văn bản điện tử đã được thực hiện liên thông 4 cấp. Tuy nhiên, hiện nay các đơn vị còn lúng túng trong việc xác định văn bản nào chuyển nhận hoàn toàn qua mạng, văn bản nào chuyển nhận song song ... Đề nghị Văn phòng Chính phủ, Bộ TTTT, Bộ Nội vụ ban hành văn bản quy định cụ thể về hoạt động trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

5. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Trung ương cần có cơ chế chia sẻ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hình thành các cơ sở dữ liệu của địa phương phục vụ công tác quản lý kinh tế, xã hội của địa phương.

3191 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 45
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 45