(HĐMB) Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải phòng: Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT khu vực miền Bắc năm 2017 

1. Bộ Thông tin và Truyền thông sớm tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP đảm bảo phù hợp với Luật Đầu tư công. Đồng thời, sớm dự thảo các Thông tư hướng dẫn đồng bộ với Nghị định mới để hướng dẫn cho các địa phương triển khai đầu tư ứng dụng CNTT được thuận lợi. 

2. Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, công nhận và phổ biến mô hình Chính quyền điện tử hiệu quả để các địa phương tham khảo, học tập khi triển khai xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương mình.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ xem xét ban hành Thông tư quy định chức danh chuyên trách công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước: Giám đốc Công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, chế độ thu nhập cụ thể cho các chức danh chuyên trách CNTT để thu hút nhân lực chất lượng cao làm việc trong hệ thống các cơ quan nhà nước, đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông sớm báo cáo, tham mưu Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành liên quan hoàn thiện và đưa vào sử dụng các dự án đầu tư công nghệ thông tin trọng điểm theo Quyết định 1819/QĐ-TTg về Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020. Ban hành Quy định về việc liên thông, trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin đã được nhà nước đầu tư trên; đồng thời thông báo, hướng dẫn cho các địa phương kết nối, sử dụng, tránh đầu tư trùng lặp.

5. Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ và các Bộ ngành liên quan xem xét hợp nhất mô hình Ủy ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin với chỉ đạo Cải cách hành chính để đảm bảo công tác chỉ đạo được tập trung, phù hợp với quỹ thời gian họp chỉ đạo rất eo hẹp của Chính phủ, các Bộ ngành và địa phương. Triển khai xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá chung mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách hành chính của quốc gia. Hai lĩnh vực này có mối quan hệ rất chặt chẽ nhưng thực tại công tác chỉ đạo lại đang phân chia, phân tán, nên hiệu quả chỉ đạo chưa được cao, cần phải nghiên cứu tổng kết mô hình và đề xuất mô hình mới phù hợp với điều kiện hiện tại.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông cần tăng cường sử dụng văn bản điện tử có ký số khi trao đổi với các cơ quan nhà nước và địa phương thay thế hẳn cho văn bản giấy (trừ các văn bản mật theo quy định).

3277 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 20
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 20