(HĐMB) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang: Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT khu vực miền Bắc năm 2017 

1. Các vấn đề đang khó khăn, vướng mắc tại địa phương

- Việc kết nối liên thông các hệ thống phần mềm dùng chung như: phần mềm một cửa điện tử, phần mềm QLVB và điều hành công việc...với các phần mềm chuyên ngành do các Bộ, ngành triển khai về địa phương như: phần mềm Lý lịch tư pháp, hộ tịch tư pháp (của Bộ Tư pháp), Phần mềm cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (của Bộ Tài chính) và một số phần mềm chuyên ngành khác đang gặp nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật, phương pháp, cách thức, tiêu chuẩn kết nối để tích hợp, liên thông trong toàn tỉnh và liên thông đến các Bộ, ngành Trung ương.

- Chưa có mục chi cho CNTT trong mục ngân sách, do đó kinh phí của địa phương cấp cho công tác triển khai ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh còn ít, manh mún; chưa bố trí được kinh phí để tổ chức thực hiện theo các nội dung tại Nghị quyết số 36a-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

- Chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ TT và TT về định mức đơn giá thuê các dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chất lượng nguồn nhân lực CNTT của địa phương còn hạn chế; chưa thu hút được chuyên gia giỏi về CNTT làm việc trong các cơ quan nhà nước.

- Công tác quản lý, vận hành các hệ thống thông tin để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

2. Các đề xuất, kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông

-  Sớm ban hành  bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kết nối liên thông hệ thống một cửa điện tử để thực hiện đồng bộ trong toàn quốc; hướng dẫn về phương pháp, cách thức, tiêu chuẩn kết nối để tích hợp, liên thông phần mềm dùng chung (Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc, phần mềm một cửa điện tử) với các phần mềm chuyên ngành để tích hợp, liên thông trong toàn tỉnh và liên thông đến các Bộ, ngành Trung ương.

- Sớm đề xuất, kiến nghị với Chính phủ để ghi loại chi cho CNTT theo phân ngành kinh tế trong hệ thống mục lục ngân sách theo quy định tại Luật CNTT năm 2006.

- Phối hợp với Bộ Tài chính để chỉ đạo các địa phương bố trí kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Chính phủ điện tử.

- Sớm có văn bản hướng dẫn địa phương trong công tác quản trị, vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu; công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin;

- Ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về định mức, đơn giá thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước (theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ).

- Đề xuất với Chính phủ chính sách thu hút và sử dụng chuyên gia giỏi; quy định về chế độ đãi ngộ, ưu đãi đối với cán bộ chuyên trách về CNTT trong các cơ quan nhà nước.

- Ban hành văn bản hướng dẫn, quy định về các yêu cầu chức năng, kỹ thuật, cụ thể đối với Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4.

- Sớm có văn bản hướng dẫn địa phương trong công tác quản trị, vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu; công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; hướng dẫn cụ thể về định mức đơn giá thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan nhà nước.

3328 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 12
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 12