(HĐMB) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La: Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT khu vực miền Bắc năm 2017 

1. Tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 có đề cập tới việc sử dụng kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của chương trình, tuy nhiên cần có hướng dẫn cụ thể từ cấp có thẩm quyền để UBND tỉnh có căn cứ chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu điều chỉnh một phần kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ sang cho sự nghiệp công nghệ thông tin.

2. Thực hiện công văn số 2514/BTTTT-KHTC ngày 25/7/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn chuẩn bị triển khai Chương trình mục tiêu về Công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020. Tỉnh Sơn La đã đăng ký thực hiện chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016-2020 (công văn số 2985/UBND-KGVX ngày 15/9/2016) với Bộ Thông tin và Truyền thông, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo phân bổ nguồn vốn trung hạn đối với dự án "Xây dựng trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh Sơn La".

3. Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các tỉnh còn khó khăn chưa cân đối được ngân sách thì thông qua nguồn vốn đầu tư của Chương trình mục tiêu về CNTT giai đoạn 2016 - 2020 cần có cơ chế ưu tiên hỗ trợ nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương cho các tỉnh khó khăn miền núi để triển khai xây dựng hạ tầng và ứng dụng CNTT. Hoàn thành xây dựng hệ thống kết nối liên thông các hệ Trung ương - địa phương để kết nối dịch vụ của các Bộ, ngành, địa phương đã sẵn sàng (NSLP); Đáp ứng được các yêu cầu kết nối các hệ thống thông tin của các Bộ với các CSDL quốc gia, các hệ thống thông tin có quy mô từ Trung ương đến địa phương thì Bộ cần phải có hướng dẫn, quy định cụ thể để các địa phương cân đối bổ sung kinh phí thực hiện.

3112 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 40
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 40