(HĐMB) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa: Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT khu vực miền Bắc năm 2017 

Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa có một số đề xuất phiên họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước như sau:

1. Để phục vụ việc triển khai xây dựng mô hình thí điểm thành phố thông minh (theo Chỉ thị số 16/CT0TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4) đề nghị Hội đồng Giám đốc CNTT phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, ngành liên quan cần sớm xây dựng và ban hành Bô tiêu chí về thành phố thông minh để làm cơ sở định hướng và đánh giá khi triển khai.

2. Triển khai Nghị quyết 36a về Chính phủ điện tử, hiện các địa phương đang xây dựng các trung tâm dịch vụ hành chính công, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và đặc biệt là các dịch vụ công có tính chất liên thông. Đề nghị Hội đồng Giám đốc CNTT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan cần có kế hoạch cụ thể, lộ trình sớm hơn cho việc triển khai các CSDL quốc gia, đặc biệt là 06 CSDL quốc gia ưu tiên triển khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 714 ngày 22/5/2015.

3. Nhằm đưa mạng TSLCD vào phục vụ các ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước xây dựng Chính quyền điện tử, đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng và ban hành Thông tư về giá cước sử dụng mạng TSLCD để thay thế Thông tư 06/2010/TT-BTTTT ngày 11/02/2010. Vì hiện nay, nhu cầu sử dụng mạng TSLCD làm mạng WAN/LAN đòi hỏi dung lượng, tốc độ kênh lớn, do vậy bảng giá cước cũ theo Thông tư 06/2010/TT-BTTTT không còn phù hợp.

2143 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 50
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 50