(HĐMB) Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái: Đề xuất nội dung họp Hội đồng Giám đốc CNTT khu vực miền Bắc năm 2017 

1. Đề nghị Thường trực Hội đồng Giám đốc CNTT cơ quan Nhà nước có tổng hợp báo cáo những địa phương đã ban hành Khung Chính quyền điện tử, trên cơ sở đó có văn bản nhắc nhở, đề nghị các tỉnh chưa ban hành cần nhanh chóng chỉ đạo xây dựng và ban hành Khung Chính quyền điện tử của địa phương mình.

2. Việc Thuê dịch vụ CNTT theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014 quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước của Thủ tướng là đúng đắn, phù hợp. Tuy nhiên cần nghiên cứu tham mưu banh hành những quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên tham gia, nhất là đối với vấn đề đảm bảo an toàn thông tin mạng cho đơn vị đi thuê dịch vụ công nghệ thông tin.

3. Đối với việc triển khai mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước:

- Chưa thấy có đánh giá việc triển khai xây dựng mô hình điểm về triển khai mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước tại một số địa phương đã được triển khai (Theo văn bản số 2236/BTTTT-ƯDCNTT ngày 21/7/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông), đề nghị sớm có tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ này để qua đó tổ chức các buổi Hội thảo, tập huấn nhằm hướng dẫn cụ thể, kịp thời việc triển khai đưa vào sử dụng kịp thời mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng và Nhà nước tại các địa phương khác trong cả nước để tránh tình trạng mạnh địa phương nào địa phương ấy làm, đầu mối liên lạc và triển khai nhiệm vụ không cụ thể, rõ ràng.

- Hiện nay giá cước được quy định tại Thông tư 06/2010/TT-BTTTT ngày 11/02/2010 của Bộ thông tin và Truyền thông là quy định mức cước trần thuê bao để sử dụng duy nhất cho việc truyền số liệu chuyên dùng là khá cao, vì vậy để triển khai các ứng dụng trên hệ thống mạng này tới cả cấp xã là khá khó khăn, Đề nghị Hội đồng nghiên cứu bàn phương án tháo gỡ vấn đề này.

4. Tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP gày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 có đề cập tới việc sử dụng kinh phí khoa học công nghệ để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của chương trình, tuy nhiên cần nhanh chóng ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể từ cấp có thẩm quyền để UBND cấp tỉnh có căn cứ chỉ đạo các ngành chuyên môn tham mưu điều chỉnh một phần kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ sang cho sự nghiệp công nghệ thông tin.

5. Từ cấp trung ương cần thông qua và ban hành chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức, viên chức công tác trong lĩnh vực CNTT trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đồng thời có quy định về việc bố trí cán bộ chuyên trách về CNTT cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, nhất là ở cấp huyện.

3008 Go top


Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16
Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 19
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 19