STT Tên hội nghị hội thảo Địa điểm Thời gian
1 Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực miền Bắc (khu vực 1) năm 2016 Nghệ An 5/7/2016
2 Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin khối các cơ quan Trung ương năm 2017 Hà Nội 31/5/2016
3 Họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2015, 26/12/2015 Phú Yên 26/12/2015
4 Họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước (khối cơ quan Trung ương) lần thứ 2 năm 2015, 11/12/2015 Hà Nội 11/12/2015
5 Họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực miền Bắc lần thứ 2 năm 2015, 04/11/2015 Bắc Giang 4/11/2015
6 Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ lần thứ 1 năm 2015, 9/4/2015 Hà Nội 9/4/2015
7 Họp hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các Bộ, CQ ngang Bộ lần 1 năm 2013 Hà Nội 23/8/2013
8 Họp hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các Bộ, CQ ngang Bộ lần 1 năm 2013 Hà Nội 23/8/2013
9 Hội thảo khoa học “Công nghệ sáng tạo phát triển nông nghiệp Việt Nam” lần thứ nhất Kiên Giang 16/7/2013
10 Diễn đàn cấp cao về CNTT&TT Việt Nam 2013 Hà Nội 20/6/2013
Trang 1 trong 2 1 2 > >>