Họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực miền Bắc lần thứ 2 năm 2015, 04/11/2015

Thời gian 4/11/2015
Địa điểm Bắc Giang
Thành phần tham dự Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, 28 Giám đốc Sở TTTT các tỉnh miền Bắc
Đơn vị tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông (HĐ GĐCNTT)
Đơn vị phối hợp

File đính kèm

STT Tên File FileSize  
1 C9E4774D98614892BFF6E51CCE83FFA6.ppt 0 KB Dowload
2 41868BF02AA849118F8C532C456A8D57.docx 0 KB Dowload
3 EABB22BFEA0E48939A9AB12756E02272.pptx 0 KB Dowload
4 04213DEAB82B4046A791A1693A9281A6.xlsx 0 KB Dowload