Họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2015, 26/12/2015

Thời gian 26/12/2015
Địa điểm Phú Yên
Thành phần tham dự PCT Hội đồng - PCT tỉnh Thừa Thiên Huế: đ/c Phan Ngọc Thọ Giám đốc Sở TTTT các tỉnh thành phố Khu vực miền Trung - Tây Nguyên Đại diện Cục Tin học hóa, Vụ CNTT - Bộ TTTT
Đơn vị tổ chức Hội đồng GĐCNTT của CQNN Khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Đơn vị phối hợp Sở TTTT tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở TTTT tỉnh Phú Yên