Họp Hội đồng Giám đốc CNTT của cơ quan nhà nước (khối cơ quan Trung ương) lần thứ 2 năm 2015, 11/12/2015

Thời gian 11/12/2015
Địa điểm Hà Nội
Thành phần tham dự Các thành viên Hội đồng, khách mời
Đơn vị tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông (HĐ GĐCNTT)
Đơn vị phối hợp Cục Tin học hóa