Họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các Bộ, cơ quan ngang Bộ lần thứ 1 năm 2015, 9/4/2015

Thời gian 9/4/2015
Địa điểm Hà Nội
Thành phần tham dự Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Giám đốc CNTT của các cơ quan nhà nước khối các cơ quan Trung ương
Đơn vị tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông (HĐ GĐCNTT)
Đơn vị phối hợp