Mời tham dự phiên họp Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ...

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương, ngày 25/6/2018, Cục Tin học hóa là cơ quan thường trực Tổ giúp việc đã có Giấy mời số 374/GM-THH gửi các thành viên của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin về việc mới họp Hội đồng năm 2018,..
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 20
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 20