QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC KHỐI CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-HĐGĐCNTTCQTƯ ngày 27/5/2016

của Chủ tịch Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương)

 

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương

Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 814/QĐ-BTTTT ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kiện toàn Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước khối cơ quan Trung ương.

Điều 2. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng

1. Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Hội đồng nhằm thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Quy chế này.

2. Quyết định chương trình, nội dung làm việc của Hội đồng và các vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng, thời gian, địa điểm tổ chức họp Hội đồng.

3. Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng để thảo luận và tổng hợp, kết luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

4. Ký các văn bản tư vấn và văn bản liên quan để trình Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan.

5. Phân công công việc cho các thành viên Hội đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phân công; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng về các công việc được phân công.

2. Chủ trì tại các cuộc họp Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

3. Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc Tổ giúp việc triển khai công việc theo quyết định của Hội đồng.

4. Phụ trách việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 4. Trách nhiệm và quyền lợi của các thành viên

1. Chủ động tư vấn, góp ý, giải quyết các vấn đề về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Đề xuất các nội dung Hội đồng cần thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vấn đề nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tế; chuẩn bị và trình bày các nội dung đề xuất tại cuộc họp Hội đồng.

3. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng cũng như các hoạt động khác của Hội đồng (hạn chế cử cán bộ khác đi thay).

4. Được cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan để nghiên cứu, đóng góp ý kiến; khi cần thiết, được yêu cầu Tổ giúp việc Hội đồng cung cấp thêm thông tin, tư liệu liên quan đến những nội dung thảo luận.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 5. Phương thức hoạt động

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tư vấn, dân chủ, cởi mở.

2. Các ý kiến tư vấn, góp ý của thành viên Hội đồng được tích cực trao đổi qua thư điện tử, thực hiện qua chức năng trao đổi, góp ý trên Trang thông tin điện tử của Hội đồng (cio.gov.vn).

3. Họp Hội đồng

- Hội đồng họp định kỳ tối thiểu 1 lần một năm hoặc đột xuất theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng hoặc theo đề xuất của thành viên được Chủ tịch Hội đồng đồng ý.

- Đề xuất nội dung và trình bày tại cuộc họp: (i) Nội dung cuộc họp do các thành viên Hội đồng đề xuất và trình bày tại cuộc họp hoặc do Tổ giúp việc Hội đồng đề xuất khi cần thiết sau khi xin ý kiến thống nhất của các thành viên và được Chủ tịch Hội đồng thông qua; (ii) Tổ giúp việc gửi thông báo nhắc việc đề xuất nội dung họp cho các thành viên Hội đồng trước thời gian họp ít nhất 02 tuần (trừ các cuộc họp đột xuất), chuẩn bị tài liệu theo đề nghị của thành viên.

- Thông báo mời họp, tài liệu họp gửi qua thư điện tử và trên trang thông tin điện tử của Hội đồng (trừ trường hợp đặc biệt). Đại diện của cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức khác có thể được định kỳ mời tham dự, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp Hội đồng và các hoạt động theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng.

- Sau cuộc họp, Hội đồng có thể ra thông báo khuyến nghị hoặc tư vấn; Nội dung thông báo khuyến nghị hoặc tư vấn phải được trên 50% thành viên cuộc họp thông qua bằng biểu quyết; Thông báo khuyến nghị hoặc tư vấn của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng ký.

- Tùy theo nội dung văn bản tư vấn, Chủ tịch Hội đồng quyết định việc gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin, Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc lãnh đạo các Bộ, ngành khác.

3. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng có thể tổ chức các đoàn công tác
đi tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử tại các Bộ, ngành địa phương hoặc nước ngoài./. 

                                                                                                                       

 

 

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 16
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 16