QUY CHẾ

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 763/QĐ-HĐGĐCNTT ngày 04/5/2012 của Chủ tịch Hội đồng Giám đốc công ngệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)

Điều 1. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng

Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Hội đồng) có nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 1972/QĐ-BTTTT ngày 24/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thành lập Hội đồng Giám đốc công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Điều 2. Phân vùng tổ chức

Để tạo sự liên kết giữa các địa phương được hiệu quả, Hội đồng tổ chức sinh hoạt tập trung và sinh hoạt theo 3 khu vực như sau:

Khu vực 1 - Khu vực miền Bắc bao gồm 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hoà Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh;

Khu vực 2 - Khu vực miền Trung-Tây nguyên bao gồm 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Bình Thuận và Đắk Nông;

Khu vực 3 - Khu vực miền Nam bao gồm 19 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, 
Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng

1. Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của Hội đồng nhằm thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điều 1 Quy chế này.

2. Quyết định chương trình, nội dung làm việc của Hội đồng và các vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng, thời gian, địa điểm tổ chức họp Hội đồng.

3. Chủ tọa các cuộc họp của Hội đồng để thảo luận và tổng hợp, kết luận các vấn đề liên quan đến hoạt động của Hội đồng.

4. Ký các văn bản tư vấn và văn bản liên quan để trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan.

5. Trực tiếp phụ trách hoạt động Khu vực miền Bắc (Khu vực 1);

6. Phân công công việc cho các thành viên Hội đồng.

Điều 4. Trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng

1. Thực hiện các nhiệm vụ do Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phân công.

2. Chủ tọa tại các cuộc họp Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền, chủ tọa các cuộc họp của Khu vực phụ trách.

3. Đồng chí Phó Chủ tịch Phan Ngọc Thọ: trực tiếp phụ trách hoạt động Khu vực miền Trung - Tây Nguyên (Khu vực 2).

4. Đồng chí Phó Chủ tịch Lê Mạnh Hà: trực tiếp phụ trách hoạt động Khu vực miền Nam (Khu vực 3).

5. Đồng chí Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Phúc: trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc Tổ giúp việc triển khai công việc theo quyết định của Hội đồng; Phụ trách việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được cấp cho hoạt động của Hội đồng; hỗ trợ Chủ tịch phụ trách hoạt động Khu vực miền Bắc (Khu vực 1).

Điều 5. Trách nhiệm của các thành viên

1. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng cũng như các hoạt động khác của Hội đồng và chuẩn bị đóng góp ý kiến về các vấn đề nêu trong chương trình cuộc họp Hội đồng.

2. Chủ động đề xuất các nội dung Hội đồng cần thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các vấn đề nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong thực tế.

3. Được cung cấp thông tin và các tài liệu liên quan để nghiên cứu, đóng góp ý kiến, đồng thời phải chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp theo quy định của pháp luật.

Được yêu cầu cung cấp thêm thông tin liên quan đến những nội dung tư vấn. Yêu cầu cung cấp thông tin được gửi cho Tổ trưởng Tổ giúp việc qua thư điện tử hoặc bằng văn bản.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 6. Phương thức hoạt động

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tư vấn, dân chủ, với hình thức họp bàn tập trung, trực tuyến hoặc tổ chức các đợt trao đổi ý kiến qua thư điện tử. 
Ý kiến của từng thành viên được phản ánh đầy đủ trong biên bản và các văn bản tư vấn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan.

2. Hội đồng họp (toàn thể hoặc theo khu vực) định kỳ hoặc đột xuất theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng. Hình thức họp tập trung hoặc qua mạng. Cuộc họp của từng khu vực do đồng chí phụ trách khu vực chủ động đề xuất.

3. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng có thể tổ chức các đoàn công tác đi khảo sát, học tập kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển Chính phủ điện tử ở trong hoặc ngoài nước.

4. Các khu vực có thể thành lập các Nhóm triển khai để trực tiếp hỗ trợ triển khai nhân rộng các mô hình ứng dụng CNTT hiệu quả cho các tỉnh, thành phố trong khu vực, tư vấn, giúp đỡ các tỉnh, thành phố giải quyết các vấn đề khó, vướng mắc nảy sinh trong việc triển khai ứng dụng CNTT của mỗi tỉnh, thành phố.

Điều 7. Nhiệm vụ và chế độ làm việc của Tổ giúp việc Hội đồng

1. Tổ giúp việc chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng.

2. Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu giúp cho Chủ tịch Hội đồng chuẩn bị nội dung hoạt động và nội dung trong các phiên họp của Hội đồng, là thư ký trong các phiên họp và hoạt động của Hội đồng; quản lý hồ sơ, văn bản về hoạt động của Hội đồng.

3. Tổ giúp việc có nhiệm vụ và được liên hệ với các cơ quan liên quan của Trung ương và địa phương để thu thập thông tin theo yêu cầu của thành viên Hội đồng để phục vụ công tác tư vấn.

4. Tổ trưởng Tổ giúp việc được ủy quyền trực tiếp gửi thư mời họp 
Hội đồng và các tài liệu liên quan cho các thành viên Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng phê duyệt; có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở các thành viên Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

5. Tổ trưởng Tổ giúp việc tham dự và báo cáo về tình hình triển khai công việc tại các cuộc họp Hội đồng; các thành viên khác có thể tham dự các cuộc họp của Hội đồng theo yêu cầu cụ thể của từng buổi họp.

6. Thành viên Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng Tổ giúp việc

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (đã ký)

Hiện tại không có bình chọn nào đang hoạt động.

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 21
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 21