Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Đề án “mô hình tổ chức, hoạt ...

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đề án “mô hình tổ chức, hoạt động của đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin của các Bộ, cơ quan ngang Bộ”, Cục Tin học hóa đã khảo sát hiện trạng và yêu cầu về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức của đơn vị chuyên trách CNTT tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trên cơ sở đó, Cục Tin học hóa xây dựng dự thảo Đề án và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án.
Ý kiến về Website HĐGĐCNTT?
1. Đạt yêu cầu, 7 phiếu (44 %)
2. Chưa đạt yêu cầu, 4 phiếu (25 %)
3. Cần thêm chủ đề, 5 phiếu (31 %)
Tổng số phiếu: 16

Thống kê

Thống kê truy cập
  • Người trực tuyến Người trực tuyến
    • Khách Khách 21
    • Thành viên Thành viên 0
    • Tổng Tổng 21